Deklaracja dostępności

Oświadczenie

Oświadczenie o dostępności strony internetowej


Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 15.07.2020.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 20.01.2021.

Strona internetowa została zaprojektowana w sposób dogodny do wykorzystania przez jak najszerszą grupę użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji.

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML5,

 • WCAG 2.0 (AA).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • Zmiana wielkości czcionki - zgodnie z instrukcją obsługi danej przeglądarki.

 • Wystarczający kontrast pomiędzy tekstem a tłem.

 • Skróty klawiaturowe: LINK

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Brak tekstu alternatywnego w obiektach graficznych,

 • Brak udogodnień dla osób niesłyszących w załączonych plikach multimedialnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.10.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Termin usunięcia niezgodności: styczeń 2022 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Biuro Obsługi Studentów i Doktarantów z Niepełnosprawnością. Kontakt: pon@ujd.edu.pl, tel. 34 378 43 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie jest Biuro Obsługi Studentów i Doktarantów z Niepełnosprawnością, pon@ujd.edu.pl, tel.34 3784304. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • Zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • Zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • Wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • Wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 • Telefon: 800 676 676

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich